JEDNOLITY PLIK KONTROLNY


1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej – w ściśle określonym schemacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Wiąże się to z koniecznością dostosowania systemów informatycznych przedsiębiorstw.

W pierwszej kolejności nowymi obowiązkami zostały objęte duże przedsiębiorstwa, od stycznia 2017 r. małe i średnie firmy. Mikroprzedsiębiorcy są zobligowani do generowania i wysyłania JPK od stycznia 2018 roku. 

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych finansowych:

 • generowany z systemów informatycznych danego przedsiębiorstwa 
 • tworzony poprzez bezpośredni eksport danych z systemów informatycznych
 • zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres
 • posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Pomysł takiego trybu rozliczania się z podatków nie jest nowy: już w 2005 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zarekomendowała rozwiązanie pod nazwą Standard Audit File-Tax, z którego do tej pory skorzystało już wiele europejskich państw – od Wielkiej Brytanii poprzez Niemcy aż po Litwę czy Słowenię.

Jednolity Plik Kontrolny ma w założeniach Ministerstwa Finansów  znacząco uprościć, skrócić i zmniejszyć uciążliwość procesu kontroli podatkowej – zarówno z perspektywy kontrolerów, jak i przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy, przy pomocy dostosowanego do przepisów systemu ERP, będą mogli automatycznie wygenerować JPK i przesłać go do Ministerstwa Finansów drogą elektroniczną albo tradycyjną pocztą na płycie CD bądź DVD. Wyeliminuje to konieczność przeprowadzania audytów przez pracowników kontroli skarbowej – nierzadko uciążliwych, długotrwałych i paraliżujących codzienną pracę. Kontrole mają mieć miejsce tylko wtedy, kiedy w elektronicznych plikach  wykryte zostaną nieprawidłowości. Dane przekazane w ujednoliconej formie będą mogły być poddane szybkiemu, automatycznemu sprawdzeniu, które błyskawicznie wykryje ewentualne problemy czy nieprawidłowości, kładąc tym samym kres nielegalnym praktykom takim jak wyłudzenia VAT albo unikanie opodatkowania.

Kogo i od kiedy dotyczy obowiązek generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego? 

Od stycznia 2017 roku każda mała, średnia i duża firma ma obowiązek comiesięcznego przesyłania struktury JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Od stycznia kolejnego roku to będą musiały także mikroprzedsiębiorstwa. 

Pozostałe struktury mają być przedstawiane na żądanie odpowiednich organów. Obowiązek przesyłania na żądanie organów podatkowych dotyczy:

 • ksiąg rachunkowych
 • wyciągów bankowych
 • operacji magazynowych
 • faktur VAT
 • podatkowej księgi przychodów
 • ewidencji przychodów

Co grozi za niewysłanie JPK?

Potencjalne sankcje za brak przekazania JPK
Rodzaj i wysokość sankcji, które mogą (ale nie muszą) być nałożone na podatników za brak przekazania JPK właściwym organom podatkowym uzależniony jest od tego, czy obowiązek ten wynika z żądania organów podatkowych (wysuniętego np. w trakcie kontroli podatkowej na podstawie art. 193a 
Ordynacji podatkowej) czy też bezpośrednio z przepisów prawa (art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej). Z tą ostatnią sytuacją mamy do czynienia w przypadku raportowania co miesiąc, bez wezwania, struktury JPK_VAT.


Wysokość kar grzywny uzależniona jest wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Powyższe informacje opracowane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2016 r.


Zwracamy Państwa uwagę, że warunkiem koniecznym przypisania podatnikowi odpowiedzialności na gruncie przepisów Kodeksu karnego skarbowego (KKS) jest wykazanie umyślności działania podatnika. W konsekwencji, jeżeli przekazanie organom podatkowym JPK na żądanie lub przesłanie JPK_VAT jest niemożliwe z przyczyn od podatnika niezależnych (np. brak możliwości przesłania JPK_VAT ze względu na awarię serwerów Ministerstwa Finansów), to na podatnika nie może zostać nałożona kara grzywny.

 

Na żądanie organów podatkowych (np. w trakcie kontroli)

wysokość kary porządkowej: 2.800 PLN wysokość grzywny z art. 83 § 1 KKS:  od 600 PLN do niemal 18 mln PLN

 1. Kara porządkowa (art. 262 § 1 pkt 2a OP)
 2. Udaremnianie lub utrudnianie czynności organom podatkowym (art. 83 § 1 KKS)

Bez wezwania (JPK_VAT)

wysokość grzywny: 185 PLN – 3.700 PLN (w przypadku wyroku sądowego – maksymalnie 37.000 PLN)

 1. Brak kary porządkowej
 2. Nieprzekazanie informacji w terminie (art. 80 § 1 KKS)
 3. Przekazanie informacji nieprawdziwych (art. 80 § 3 KKS)

Jak przygotować się do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

 1. Sprawdź,  jakiej wielkości jest Twoja firma

 Obowiązek generowania JPK wprowadzany jest stopniowo – począwszy od największych przedsiębiorców. Aby należycie się z niego wywiązać, musisz sprawdzić, czy Twoja firma to mikro-, małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo.

 1. Sprawdź,  jakie struktury musisz przygotować
 2. Sprawdź,  czy Twój system ERP umożliwia Ci wygenerowanie JPK

To bardzo ważne!  Jeśli jeszcze nie zaktualizowałeś swojego oprogramowania – zrób to jak najszybciej! Bez tego nie uda Ci się stworzyć Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 1. Sprawdź,  czy dysponujesz aktualnym podpisem kwalifikowanym

Podpis kwalifikowany to elektroniczny zamiennik własnoręcznego podpisu – jest on niezbędny do poprawnego przesłania JPK.

 1. Wygeneruj Jednolity Plik Kontrolny i przeprowadź testową wysyłkę

Ministerstwo Finansów udostępniło wszystkim przedsiębiorcom specjalne środowisko testowe, w którym możesz przeprowadzić próbną wysyłkę.

Kontakt w sprawie JPK - phone_PNG463.png 600 458 144